Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Genel Tanıtımı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışabilmektedir. Ayrıca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Büroları ve Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabilmektedirler. Ön lisans mezunu olup dikey geçiş sınavı ile lisansı tamamlayan ve yasal zorunlulukları yerine getirenler muhasebe mesleğini kendi iş yerlerinde yerine getirebilmektedirler. Programda; Ticaret Hukuku, Genel Matematik, İletişim, Genel İletişim, Temel Hukuk, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, A.İ.İ.T, Türk Dili, Genel Muhasebe, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Davranış Bilimleri, Ekonomi, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Bilgisayarlı Muhasebe I-II, Denetim, Uzmanlık Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, İnsan Kaynakları, Türkiye Muhasebe Standartları gibi dersler yer almaktadır. Misyon Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir. Bunun yanında kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, sorun çözebilen yüksek düzeyde muhasebe meslek elemanları ve sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyon Sektörle programı buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır. Programın Amacı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının temel amacı, muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe ve müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir. Program Kabul Koşulları Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuç belgesi. Program Yeterlilikleri Muhasebe meslek elemanı çalışacağı işletmeler hakkında, özellikle işletmelerin nasıl örgütlendiği, finanse edildiği ve yönetildiğinin yanı sıra işletmenin çevresi ile ilgili bilgileri öğrenir. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutar ve mali raporları hazırlayıp analiz eder ve yorumlar. İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur. Muhasebe işlemleri sürecinde ihtiyaç duyacağı hukuki altyapıya sahip olur. Muhasebecilik mesleğini yerine getirirken konusu ile ilgili, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri kavrar, yorumlar sözlü ve yazılı iletişim kurma becerileri gösterir. Sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenler. Muhasebe meslek elemanı kamu çıkarlarına ve sosyal sorumluluğa duyarlı, yaşam boyu öğrenme, güvenilirlik, sorumluluk, zamanı planlama ve yasalar ve düzenlemeler konularına uyum sağlar ve farkındalığa sahip olur. Bireysel ve grup olarak sorumluluk alır, ilgili kişilerle etkin iletişim kurar, nitel ve nicel verileri kullanarak çıkan sorunları çözer. Maliyet ve finans bilgilerini kavrar. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS),Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),yorumlarını bilir ve ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında beceriler sunar. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olur. bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak mesleki gelişime faydalı dokümanlara ulaşır. Alanında güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Bu alanda edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olur. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olur. Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara, değişime ve yeniliğe katılıma açık olur. Mezuniyet Koşulları Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Dikey Geçiş Koşulları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nı başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aşağıdaki lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler, bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Denetim Uluslararası Finans Uluslararası Finans ve Bankacılık Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Mezun Olanların Çalışma Alanları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programını bitiren öğrenciler “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı ünvanı alırlar. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin bürolarında yardımcı eleman çalışabilirler.

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65