2547 S. Kanunun 44/C Maddesine Başvuranlar İçin 1. Ek Sınav Takvimi

2547 Sayılı Kanunun 44/C Maddesine Göre 1. Ek Sınav Takvimi aşağıdaki gibidir;

Dersin Kodu Dersin Adı Ders Sorumlusu Sınav Tarihi Sınav Saati
MSER 233 Sera Sebzeciliği I Öğr.Gör. Esmanur DEMİREL 07.02.2022 09.30
MSER 152 Bitki Fizyolojisine Giriş Öğr.Gör. Esmanur DEMİREL 07.02.2022 11.30
MBHT 211 Bitirme Çalışması I Öğr.Gör. Esmanur DEMİREL 07.02.2022 13.30
MBHT 212 Bitirme Çalışması II Öğr.Gör. Esmanur DEMİREL 07.02.2022 15.30
         
MBHT 116 Fitopatoloji Öğr.Gör. Mustafa CAN 08.02.2022 09.30
MSER 206 Sera Bitki Hastalıkları Öğr.Gör. Mustafa CAN 08.02.2022 11.30
MSER 229 Sera Bitkileri Zararlıları Öğr.Gör. Mustafa CAN 08.02.2022 13.30
MSER 228 Sera Kliması Öğr.Gör. Mustafa CAN 08.02.2022 15.30
     
MSER 150 Fidecilik Öğr.Gör. Onur VURAL 09.02.2022 09.30
TDB 102 Türk Dili 2 Öğr.Gör. Ali KARAGÖZ 09.02.2022 11.30
YBD 121 İngilizce I Öğr.Gör. Habibe DOLGUN 09.02.2022 13.30
YBD 122 İngilizce II Öğr.Gör. Habibe DOLGUN 09.02.2022 15.30
     
MSER 231 Sera Ürünlerinin Muhafazası Öğr.Gör. Lokman ALTINKAYA 10.02.2022 09.30
MSER 204 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği II Öğr.Gör. Hatice Güneş ALTINKAYA 10.02.2022 11.30
MBHT 118 Tarımsal Mekanizasyon Öğr.Gör. Hatice Güneş ALTINKAYA 10.02.2022 13.30
MSER 230 Pazarlama Öğr.Gör.Dr. Özer COŞMAN 10.02.2022 15.30
   
MBHT 113 Toprak Bilgisi Öğr.Gör.Dr. Hüseyin KALKAN 11.02.2022 09.30
MBHT 207

MSER 154

Bitki Besleme Öğr.Gör.Dr. Hüseyin KALKAN 11.02.2022 11.30
MBHT 228 Toprak Verimliliği Öğr.Gör.Dr. Hüseyin KALKAN 11.02.2022 13.30
MBHT 270 Gübreler ve Gübreleme Öğr.Gör.Dr. Hüseyin KALKAN 11.02.2022 15.30

 

2547 Sayılı Kanun’un c fıkrası aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (Değişik cümle:15/4/2020-7243/6 md.) Açık öğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeleri ve her dönem başında kayıtlarını yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir. (Ek cümle:15/4/2020-7243/6 md.) Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65